منتظران حجت
شاید این جمعه بیاید شاید...
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 15 دی 1389 توسط سیدابوالفضل دهقانی | نظرات ()
و دلیل بودن مهدی موعود. از قرآن مجید آیه شریفه لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون است. [1] سعید بن جبیر روایت کرده که مقصود مهدی است که از عترت فاطمه (ع) میباشد. و کسیکه گفته است مقصود عیسی است مطابق آنچه گفتم با هم منافات ندارد. مقاتل بن سلیمان و مفسرین پیروان او گفته اند: مقصود خداوند از آیه و انه لعلم للساعه [2] مهدی آخر الزمان است که بعد از ظهور او علائم روز قیامت آشکار میشود. و پاسخ کسیکه از راه طول زمان غیبت، منکر مهدی علیه السلام شده، بدو گونه

است: یکی نقلی و دیگری عقلی. در جواب نقلی گوئیم از روایات گذشته دانستم که سه نفر در آخر الزمان خواهند آمد و هیچکدام جز مهدی پیشوا نیست. زیرا وی امام مردم است و عیسی پشت سر او نماز میگذارد و سومی که دجال است، و بودنش نزد اهل حدیث از شیعه و سنی مسلم میباشد. و اما جواب عقلی، میگوئیم: بودن اینان در طول این مدت از دو حال بیرون نیست: یا بودن آنها مقدور خداوند هست، و یا محال میباشد، و مقدور ...

بقیه متن در ادامه مطلببودن اینان در طول این مدت از دو حال بیرون نیست: یا بودن آنها مقدور خداوند هست، و یا محال میباشد، و مقدور خدا نیست که آنها را در این مدت طولانی زنده نگاه دارد. قسم دوم باطل است. زیرا خداوندی که مخلوقات را از نیستی بهستی آورده و بعد فانی میگرداند و بعد از فناء دوباره بصورت نخست بر میگرداند. البته نگاه داشتن آنها در حیطه قدرت او خواهد بود. و در اینصورت که بودن آنها مقدور خداوند است از دو حال بیرون نیست، یا بودن آنها باختیار خداست و یا بمیل مردم میباشد: بدیهی است که بسته بمیل مردم نیست، زیرا اگر مردم چنین قدرتی داشته باشند، برای یکی از ما ممکن بود که خود یا فرزند مان همیشه زنده بمانیم. در صورتیکه میدانیم این معنی برای ما حاصل نمیشود و از قدرت ما خارج است. پس ناچار باید بگوئیم بقای آنها در طول این مدت باختیار ذات مقدس الهی است. و نیز بودن آنها از دو حال بیرون نیست. یا علتی دارد و یا بدون علت است. اگر بدون علت باشد بی حکت خواهد بود، و چیزی که حکمت ندارد داخل افعال الهی نمیباشد. پس ناچار باید بقای آنها بواسطه علتی باشد که حکمت الهی اقتضا دارد. دلیل بقای عیسی را در تفسیر آیه و ان من اهل الکتاب... بیان داشتیم و در خصوص بقای دجال لعین میگوئیم: علائم او را که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده: مردی است یک چشم و کوهی از غذا در همه جا با وی است. تاکنون واقع نشده، پس ناچار باید آمدن وی، در آخر الزمان باشد. و دلیل بر وجود امام مهدی علیه السلام میگوئیم: از موقعیکه غیبت فرموده تاکنون آنطور که اخبار مژده داده است، زمین پر از عدل و داد نشده بنابراین باید

این علائم در آخر الزمان ظاهر گردد. این بود آنچه باعث بقای عیسی و مهدی علیهما السلام و دجال علیه اللعنه شده است. پس وقتیکه عیسی و دجال زنده میباشند و محدثین اهل تسنن هم آنرا قبول دارند، چه مانعی دارد مهدی که یادگار پیغمبر اسلام و نماینده اوست هم باختیار و قدرت الهی زنده باشد؟ علی هذا بودن وی از آن دو اولیتر است. زیرا بقای مهدی که امام آخر الزمان است و زمین را پر از عدل و داد میکند، شاید مصلحتی برای مکلفین داشته باشد و از ناحیه خداوند نسبت ببندگانش لطف باشد. [3] وجود و خروج دجال هر چند موجب فساد عقیده مردم میشود، چه وی ادعای خدائی میکند و مردم را بقتل می رساند لیکن بقای او خود امتحانی است که طی آن دیندار و گناهکار و مصلح و مفسد از هم تمیز داده میشوند. همچنین بقاء عیسی تاکنون و آشکار شدن وی در آخر الزمان، خود باعث ایمان آورده اهل کتاب و تصدیق خاتمیت پیغمبر اسلام است. ایمان مومنین را تحکیم و ادعای امام را نزد منکرین تصدیق میکند. بدلیل اینکه پشت سر حضرت نماز میگذارد و او را یاری میکند و مردم را بدین اسلام دعوت مینماید پس بقای مهدی علیه السلام اصل و آمدن عیسی و خروج دجال فرع آن میباشد... و پاسخ کسانیکه از راه بودن وی در سرداب، منکر وجود او شده اند نیز بدو گونه است: یکی اینکه بعقیده محدثین عیسی علیه السلام نیز در آسمان است، بدون اینکه در روایتی وارد شده است که کسی آب و نان برای او میبرد، در حالیکه او هم مانند مهدی علیه السلام بشر است وقتیکه بودن وی بدینگونه در آسمان نزد منکرین مسلم باشد، بودن مهدی در سرداب نیز اشکال ندارد اگر بگوئی: عیسی علیه السلام را خداوند از خزانه غیب غذا میدهد. میگویم: اگر خداوند مهدی را نیز از خزانه غیبش غذا دهد، خزانه او

خالی نخواهد شد اگر بگوئی: عیسی بواسطه عروج باسمان از طبیعت بشری خارج شده یعنی محتاج بخورد و خوراک نیست و با مهدی فرق دارد. میگویم: این درست نیست، زیرا خداوند درباره اشرف مخلوقات میفرماید: قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی [4] یعنی پیغمبر بگو من نیز بشری مانند شما هستم با این فرق که بمن وحی میشود. اگر بگوئی: این طبیعت ثانوی را عیسی در عالم بالا پیدا کرده. میگویم: این ادعا محتاج باثبات است و دلیل بر اثبات ندارد... [5] مولف: ابن اثیر در کتاب جامع الاصول از چند کتاب صحیح اهل تسنن از ابو هریره و جابر بن عبد الله انصاری و عبد الله مسعود و علی (ع) و ام سلمه و ابو سعید خدری و ابو اسحق، ده روایت معتبر درباره ظهور مهدی و نام و اوصافش و نماز گذاردن عیسی در پشت سر او، ذکر کرده که ما برای رعایت اختصار از نقل آن خودداری می کنیم. ثعلبی در تفسیر حمعسق با سند خود از پیغمبر روایت کرده که فرمود: سین سنا و رفعت امر مهدی است و ق قوت عیسی در موقع آمدن از آسمان است که نصارای متمرد را میکشد و کنیسه ها را ویران میکند و هم ثعلبی از پیغمبر روایت نموده که فرمود: مهدی اصحاب کهف را میخواند و خداوند آنها را زنده میگرداند. آنگاه دوباره بخواب میروند و دیگر تا روز قیامت

بیدار نمیشوند. مولف: سید بن طاووس [6] از کتاب جمع بین صحاح ششگانه اهلسنت و هم از کتاب

فردوس و مناقب ابن مغازلی و مصابیح ابو محمد حسین بن مسعود فراء، بسیاری از روایات گذشته را نقل کرده است، و سپس میگوید: یکی از علمای شیعه کتابی بنام کشف المخفی فی مناقب المهدی تصنیف کرده که بدست من رسیده و یکصد و ده روایت بهتر از آنچه نقل کردیم از طرق محدثین و علمای مذاهب چهارگانه اهل تسنن آورده است، که بملاحظه اختصار و رعایت حال خوانندگان از نقل آن نیز خودداری نمودیم، چه برخی از روایات گذشته که نقل کردیم خواننده را از تفصیل بیشتر بی نیاز می کند و همانها برای اهل انصاف و عقل سلیم، کافی خواهد بود. در این جا فقط اسامی دانشمندانی که یکصد و ده حدیث مزبور را در کتب خود آورده اند میاوریم تا اهل توفیق با تحقیق از مظان آن مستحضر گردند:

نام مؤلف: بخاری، نام کتاب: در کتاب صحیح، عدد حدیث: 3 حدیث

نام مؤلف: مسلم، نام کتاب: در کتاب صحیح، عدد حدیث: 11 حدیث

نام مؤلف: حمیدی، نام کتاب: در کتاب جمع بین صحیحین، عدد حدیث: 2 حدیث

نام مؤلف: زید بن معاویه عبدری، نام کتاب: در کتاب جمع بین صحاح سته، عدد حدیث: 11 حدیث

نام مؤلف: عبد العزیز عکبری، نام کتاب: در کتاب فضائل الصحابه، عدد حدیث: 7 حدیث

نام مؤلف: ثعلبی، نام کتاب: در کتاب تفسیر، عدد حدیث: 5 حدیث

نام مؤلف: ابن قتیبه، نام کتاب: در کتاب غریب الحدیث، عدد حدیث: 6 حدیث

نام مؤلف: ابن شیرویه دیلمی، نام کتاب: الفردوس، عدد حدیث: 4 حدیث

نام مؤلف: حافظ ابوالحسن دار قطنی، نام کتاب: مسند فاطمه (ع)، عدد حدیث: 6 حدیث

نام مؤلف: حافظ ابوالحسن دار قطنی، نام کتاب: مسند علی علیه السلام، عدد حدیث: 3 حدیث

نام مؤلف: کسائی، نام کتاب: المبتداء، عدد حدیث: 2 حدیث

نام مؤلف: حسین بن مسعود فراء، نام کتاب: المصابیح، عدد حدیث: 5 حدیث

نام مؤلف: ابو الحسن منادری، نام کتاب: الملاحم، عدد حدیث: 34 حدیث

نام مؤلف: حافظ ابن مطیق، نام کتاب: از کتاب وی، عدد حدیث: 3 حدیث

نام مؤلف: محمد بن اسماعیل فرغانی، نام کتاب: الرعایه لاهل الروایه، عدد حدیث: 3 حدیث

نام مؤلف: حمیدی (نامبرده)، نام کتاب: خبر سطیح، عدد حدیث: 2 حدیث

نام مؤلف: یوسف بن عبدالبر نمیری، نام کتاب: استیعاب، عدد حدیث: 2 حدیث
طبقه بندی: منتظر واقعی ، انتظار سازنده،  حكمت غیبت، 
برچسب ها: دلیل عقلی و نقلی بر وجود امام زمان،
درباره وبلاگ

خبر آمد خبری در راه است
سرخوش آن دل که از آن آگاه است
شاید این جمعه بیاید...شاید
پرده از چهره گشاید...شاید
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات جانبی
پیوند ها
دانشنامه مهدویت
 
نوای نور
 
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


PageRank Checking Icon

لوگوی دوستان


 شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات