منتظران حجت
شاید این جمعه بیاید شاید...
نوشته شده در تاریخ جمعه 13 شهریور 1388 توسط سیدابوالفضل دهقانی | نظرات ()

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دعای عهد:

 

امام صادق علیه السلام فرمود:

 

هركس بااین عهد، چهل روز به درگاه خداوند دعاكند ازیاران قائم ماخواهد بود، واگرهم پیش ازظهور آن حضرت بمیردخداوند دروقت ظهور اورا از قبرش خارج خواهد ساخت . خداوند به ازای هركلمه هزارحسنه به او عطا می كند وهزار خطااز كارنامه اعمالش محو می نماید.

 

  1. «اللهم ارنی الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة»:

 

خدایا به من نشان بده آن چهره زیباوجذاب وروی نورانی وستوده شده را. یكی از راههای دیداربا امام زمان روحی له الفداه ، جلب رضایت پروردگار است چنانكه درحدیث معراج چنین وعده ای راخداوند تبارك وتعالی داده است.

به حاین حدیث با دقت توجه كنید:

« خداوند، به پیامبر صلی الله علیه وآله می فرماید:

 

بقیه متن درادامه مطلبادامه مطلب
طبقه بندی: كتاب شناخت اباصالح المهدی، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 شهریور 1388 توسط سیدابوالفضل دهقانی | نظرات ()

بسم الله الرحمن الرحیم

 

دشمن دركمین:

 

ازآنجایی كه عقیده به مهدویت وظهورمنجی،آینده روشن رابرای بشریت ترسیم می كندوآینده روشن متعلق به پیروان مكتب حق قرآن وعترت است،دشمن دركمین نشسته وباعناوین گوناگون درمقام تخریب این عقیده است.

به لطف پروردگارشاهدیم كه بسیاری از مردم مابه ویژه جوانان درپی شناخت موضوع مهدویت ومسایل اطراف آن هستند، ولی از دیگرسو دشمنان اندیشه های ضعیف وحرف وسخن های بی مینا راداخل درحوزه معارف دینی ماكرده تاآنهارا از اصل مطلب یعنی وجودمبارك حضرت بقیة الله علیه السلام ودولت كریمه اش دور كنندوبا سطحی نگری مطلب راتمام نمایند.

برماست كه هركدام به اندازه بضاعت خویش ناب ترین مباحث مربوط به شناخت امام عصر روحی له الفداء رادر سلسله نشست هاو كنگره هاومجله ها وروزنامه هاوكتابهایمان به مشتاقان آن حضرت(عج)ارائه نماییم تابه خواست پروردگار خصومت وكینه ورزی دشمن بی ثمرگردد.

ودپایان لازم است به تشكیك وشبهه ای كه این روزهابعضی افراد درجراید درباره مسجد مقدس جمكران ایجادكرده اند عرض كنم كه برفرض كه حرف شمادرباره سند مسجد درست باشد، آیا برگزاری عبادت مثل نماز استغاثه به حضرت ولی عصر روحی له الفداء ونماز تحیت مسجد كه برای تمامی مساجد استجاب دارد نیازبه سند جدید دارد.

اگرمسجد جمكران بنابر دستور مستقیم امام زمان علیه السلام بنیان نشده باشد ولی بنام حضرت نام گذاری شده باشد مثل بسیاری از مهدیه هاو حسینیه ها كه درسراسر كشور وحتی خارج از كشور وجود داردو مورد تكریم واحترام مردم است ومردم به خاطر انتساب این مراكزبا اهل بیت علیهم السلام دراین مكانها حضور می یابند وحاجت می گیرند ومراتب ارادت خود را به مولایشان اظهار می دارند، چه اشكال اعتقادی وشرعی دارد؟

گذشته از آن كه سیره عملی علما ومراجع تقلید گذشته وحال ما در رفتن به مسجد جمكران بوده وبه قصد رجاء حضور درچنین مراكزی كارپسندیده واز شعائر دین ومكتب تشیع است.

 

منبع:كتاب شناخت اباصالح المهدی(عج)

نویسنده كتاب: سید كاظم ارفع

سایت منتشركننده:http://www.montazeran-hojjat.mihanblog.com

 
طبقه بندی: كتاب شناخت اباصالح المهدی، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 شهریور 1388 توسط سیدابوالفضل دهقانی | نظرات ()

بسم الله الرحمن الرحیم

 

آسیب شناسی ارتباط ودیدار:

 

هشداربه دوستان وارادتمندان به امام زمان اروحنافداه، كه درعصرما شیادان ومریدبازان بسیارشده اند كه تحت نام شریف مولاوسرورمان امام عصرعلیه السلام دكان بازكرده وبرای آنكه چند روزی دراین دنیااسم وشهرتی پیداكنند وعقده حقارت خویش وكمبودهای خودرا جبران كنند ادعای ارتباط باآقارامی نمایند وعده ای ساده دل رادور خودجمع می كنندودرواقع مردم رابه خود دعوت می كنند نه وجودنازنین حضرت بقیة الله علیه السلام.

 ارادتمندان وعاشقان حضرت مهدی روحی له الفدا،بدانند همان طور كه عرض كردم وروایت ابوبصیررانقل كردم مولایمان همه مارا زیرنظردارند وبرای ارتباط با او نیاز به رفتن به سراغ مدعیان دروغگو وآنهایی كه دنبال فریب خلق هستند،نمی باشد. بلكه هركس درهرشرایطی می تواندباخواندن دعاهای وارده وزیارت باامام خویش مستقیم سخن بگوید وبا اوگفتگو كندونیاز به نسخه نویسی وختوم وچله نشینی هایی كه بعضی مقدمه كارخود برای فریب خلق خدا قرار می دهند نیست.

به نظرحقیر دیدار یوسف زهرا امام مهدی سلام الله علیه نباید هدف نهایی ما باشدگرچه توفیق بزرگی است بلكه باید دنبال انجام وظیفه باشیم،واجبات راانجام دهیم،محرمات راترك كنیم؛ بی شك دعای آن نازنین بدرقه ماخواهد بود وقلب مطهرش ازماراضی. چون بسیاری درعصر ائمه طاهرین علیه السلام بودنداما كمترین بهره معنوی را ازآن بزرگواران نبردند بلكه بعضی ازآنها جزء دشمنان ومخالفین ایشان بودند.

 

 

منبع:كتاب شناخت اباصالح المهدی(عج)

نویسنده كتاب: سید كاظم ارفع

سایت منتشركننده:http://www.montazeran-hojjat.mihanblog.com

 
طبقه بندی: كتاب شناخت اباصالح المهدی، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 31 مرداد 1388 توسط سیدابوالفضل دهقانی | نظرات ()

بسم الله الرحمن الرحیم

 

امكان دیدار حضرت(عج):

 

بعضی استنادبه نامه امام عصرروحی له الفدا به آخرین نایب خاص خودمی كنند كه فرمود:« من ادعی المشاهدة قبل خروج السفیانی والصیحة فهو كذاب مفتر» بحار ج51 ص361.

هركس پیش ازخروج سفیانی وصیحه آسمانی ادعای مشاهده آن گرامی كند،دروغگو وافترا زننده است.

می گویند همین بیان حضرت دلیل براین است كه امكان دیدارامام(ع)نیست درحالی كه گفتارآن بزرگوار نفی مشاهده است،درواقع نفی نیابت خاص حضرت وثابت كردن این واقعیت كه ظهور نخواهدبود مگرباخروج سفیانی وصیحه آسمانی، نه اینكه رؤیت نخواهدبود. بنابراین هركس ادعای مشاهده ظهورقبل از خروج سفیانی وصیحه آسمانی كند دروغگواست. امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود:

« نمی بینداو راچشمی دروقت ظهوراو، مگراینكه همه چشم ها،او راخواهد دید.پس هركس بگوید برای شماغیراین را،تكذیب كنیداورا» بحار ج53 ص6.

روایت مؤید این سخن است كه دیدار دروقت ظهورهمگانی است وكسی حق ندارد ادعای مشاهده همراه باظهور حضرت را بنماید مگرآنكه دوعلامت حتمی اتفاق افتدو دیدارحضرت برای همه مقدورباشد.

نتیجه آنكه انسانهای صالح ولایق می توانند حضرت را زیارت كنند. گاه او رابشناسند وگاه بعد از پنهان شدن آن گرامی متوجه دیدار امام علیه السلام شوند.

گفتم كه روی ماهت ازماچرا نهان است

                                                گفتا تو خود حجابی؛ ور نه رخم عیان است

 

 

 

منبع:كتاب شناخت اباصالح المهدی(عج)

نویسنده كتاب: سید كاظم ارفع

سایت منتشركننده:http://www.montazeran-hojjat.mihanblog.com

 
طبقه بندی: كتاب شناخت اباصالح المهدی، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 مرداد 1388 توسط سیدابوالفضل دهقانی | نظرات ()

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بهترین گزینه:

آسانترین وبهترین گزینه شناخت امام عصرعلیه السلام فرورفتن ومطالعه دقیق وعمیق وخطابهایی است كه دردعاوزیارات بهآن نازنین داریم. اگرتاكنون نسبت به این موضوع ارزشمندبی تفاوت بوده ایدبایك اراده قاطع وتصمیم جدی دعاهاوزیارتهایی كه درباره آن گرامی خوانده ایددوباره خوانی كنید،بااین تفاوت كه  توجه به معناومفاهیم گرانقدرآنهانمایید.خواهید دید كه دلتان به نورولایت آن عزیز بیش از پیش روشن می شودومعرفت وآگاهی شمابه منزلت ومقام آن بزرگوارافزون خواهدشد.

محال است كسی طالب حضرت بقیةالله اروحنافداه باشدواز شناخت او محروم باشدبالاخره به اندازه ظرف فكری وگنجایش دلش آقاراخواهد شناخت. امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

« من طلب شیئاناله اوبعضه غررالحكم،كسی كه درجستجوی چیزی باشدبه تمام آن یامقداری ازآن می رسد.

مهم آن است كه گمشده ماشناخت اباصالح المهدی سلام الله علیه باشد،بنابراین تلاش ما بی ثمرنخواهد بود.

سفارش جناب محمدبن عثمان دومین نایب خاص امام عصر(عج)به احمدبن ابراهیم دربرابر درخواستی كه ازایشان كردهة این است:

« توجه الیه بالزیاره»بحار ج53 ص174

به سوی حضرت به وسیله این زیارت(ظاهرادعاوزیارت ندبه باشد)توجه نما.

ازاین بیان وسفارش نایب خاص مولایمان روحی له الفداء می توان استفاده كردكه به وسیله دعاهاوزیارات كه ارتباط به ان گرامی دارد،انسان می تواندتاحدی به مقام ومنزلت آن حضرت پی ببردوقلب وباطن خودرابه طرف حضرت بقیة الله علیه السلام جلب وجذب نماید.

باوركنیم كه امام زمان(عج)مارا زیرنظردارد

ابوبصیرمی گوید: باامام باقر(ع) واردمسجد شدم ومردم درحال رفت وامد بودند،امام(ع) (خودرااز دیدگان مردم غایب نمودند)به من فرمودند:

ازمردم بپرس آیا مرا می بینند؟ من باهركس ملاقات كردم واز اوسوال كردم كه ایا امام باقر(ع) رادیدی؟ می گفت:نه، تافردی نابینابه نام ابوهارون وارد شد.امام (ع)فرمودند: ازاین مردسوال كن.به اوگفتم:آیاامام باقر(ع)رادیدی؟ابوهارون درجواب گفت: مگرایشان اینجا نایستاده اند؟

ابوبصیرگفت:ازاو سوال كردم كه تواز كجاازاین مطلب آگاه شدی؟

ابوهارون گفت:چگونه به ان علم وآگاهی پیدانكنم وحال آن كه ان امام(ع)نوری است آشكار.

آنگاه ابوبصیرمی گوید:شنیدم كه امام باقر(ع) به مردی ازاهل افریقامی فرمود:حال راشدچگونه است؟ اوگفت: ازآفریقاكه خارج شدم اوزنده وسالم بودوبه شماسلام می رساند. امام باقر(ع) فرمودند: خداونداو رارحمت كند. مردآفریقایی گفت: اومرد؟! امام(ع)فرمودند: آری. اوپرسید درچه زمانی؟ فرمود: دو روزبعدازخارج شدن تو ازآفریقامرد.گفت: به خداقسم راشدنه مریض بود ونه دردی داشت!

امام(ع)فرمود: مگرهركس كه می میردبه خاطرمرض یادرد می میرد؟ ابوبصیرگفت: ازامام(ع) پرسیدم: این مردافریقایی كیست؟فرمود: دوست ماومحب خاندان مااست. آنگاه امام علیه السلام فرمود:

« أترون انه لیس لنامعكم اعین ناظرة،اواسماع  سامعة،لبئس مارأیتم،والله لایخفی علیناشیی من اعمالكم فاحضروناجمیعاوعودوا انفسكم الخیروكونوا من اهله فانی بهذاآمرولدی وشیعتی» بحار ج46 ص243.

آیامعتقدید برای ماباشما،چشمانی نظاره گروگوشهایی شنواوجود ندارد؟ چقدربداست آنچه به آن عقیده دارید،به خداقسم برماهیچ چیزی ازاعمال شماپنهان نیست.

پس همه،مارا حاضردرنزد خودبدانید ونفس های خودرابه كارهای پسندیده عادت دهیدواهل كارنیك شویدتااین حقیقت رابشناسید.آنگاه امام(ع) فرمود: من فرزندان وشیعیان خودرابه آنچه گفتم امر میكنم.

این روایت ثابت می كندكه همه مازیر نظر مولایمان امام عصراروحنافداه هستیم وچیزی ازاعمال ما ازسمع ونظرآن گرامی پنهان نیست.

وقتی درزیارت روز جمعه خطاب به حضرت عرض می كنیم :

«السلام علیك یاعین الله فی خلقه»،« سلام برتوای دیدبان خدادربین خلق خدا» یعنی اعمال ورفتارمارامی بیند. همان طوركه اُذن الله است، گفتارمارامی شنودواین بایدبرای مایك باورشودكه وجودنازنین حضرت بقیة الله (ع)یكی ازشاهدان اعمال ورفتارماست. درنتیجه ازمحضرش شرم وحیا كنیم وكاری كه قبل مطهرش رامی آزاردانجام ندهیم.

حضرت ولی عصرسلام الله علیه درنامه ای به شیخ مفیدفرمود:

« فانانحیط علمابانبائكم ولایعزب عنا شیء من اخباركم» احتجاج ج2 ص596

« مابر اخبارواحوال شما،آگاهیم وهیچ چیزاز اوضاع شما،برماپوشیده ومخفی نمی ماند»

منبع:كتاب شناخت اباصالح المهدی(عج)

نویسنده كتاب: سید كاظم ارفع

سایت منتشركننده:http://www.montazeran-hojjat.mihanblog.com

 
طبقه بندی: كتاب شناخت اباصالح المهدی، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 مرداد 1388 توسط سیدابوالفضل دهقانی | نظرات ()

بسم الله الرحمن الرحیم

 

پیش سخن رابطه با امام زمان(عج)

 

«یاایُّهاالذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقو الله لعلكم تفلحون» آل عمران200

شما كه ایمان دارید،صبوری كنیدوثبات ورزیدورابطه برقراركنیدوازخدابترسید شاید رستگارشوید.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره آیه فوق فرمود:

« اصبروا علی مصائبكم وصابروا علی دینكم ورابطوا لامامك». اختصاص ص 142

 

درمصیبت ها صبر كنید ودردین خداپایدارباشید وباامام خود رابطه برقراركنید. برای برقراری رابطه با امام(ع) راههای فراوانی وجود داردكه ازجمله توجه به مضامین وفرازهای دعاهاوزیاراتی است كه ازطریق محمد وآل علیهم السلام به دست مارسیده است.

اگردوستان وارادتمندان به حضرت ولی عصر اروحنافداه دقت بیشتری به دعاهاوزیارت های مشهور وغیرمشهور مربوط به آن گرامی نمایند،خواهنددید عالیترین مضامین وعبارات درشناخت مولایمان سلام الله علیه درهمین دعاها وزیارات یافت می شود.امام شناسی یك تكلیف است وبی تفاوتی به آن مساوی باكفر ومردن به مرگ جاهلیت.

چنانكه رسول الله (ص) فرمود:

«من مات وهولایعرف مات میته جاهلیه» بحار ج23 ص88

هركه بمیردوامام خودرا نشناخته باشدبه مرگ جاهلیت مرده است.

جالب است كه بعضی سراغ امام معصوم ومنصوب شده خدا ورسول نمیروندوبا مثل حجاج بن یوسف بیعت می كنندآنهانیز مرگ جاهلیت دارند چون امام زمان خودرا نشناختند.

این مطلبی است كه  ابن ابی الحدید درشرح نهج البلاغه جلد13 ص242 نقل می كند:

« عبدالله بن عمر ازبیعت با علی(ع) سرباز زد ولی برای بیعت با عبدالملك شبانه درخانه حجاج راكوبید تامبدا آن شب را بدون امام به سر برد.»

ازاین رو بود كه او ازپیامبر(ص) روایت كرده بودكه فرمود: هركه بدون داشتن امام وپیشوایی بمیردبه مرگ جاهلی مرده است.حجاج چنان اورا حقیرو خوارشمرد كه پای رااز بستر بیرون آورد وگفت: برای بیعت دستت را به همین بزن.! شناخت امام زمان(عج)منافع وبهره های زیادی دارد زیرا كه وجودآن حضرت ریشه همه خوبیها وراه رسیدن به خدا ودین ناب محمدی(ص) است.

پیامدشناختن ونشناختن امام علیه السلام از زبان امام صادق(ع):

«الامام علم بین الله عزوجل وبین خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن انكره كان كافرا» بحار ج23 ص32

امام راهنمای میان خداوند عزوجل وآفریدگان اوست،هركه او رابشناسد مؤمن است وهركه منكرش شود كافر.

درباره شناخت حضرت مهدی روحی له الفداء به طورخاص از امام حسن عسكری(ع) درپاسخ به پرسش ازحجت وامام بعد ازایشان اینگونه نقل شده كه فرمود:

« ابنی محمد،وهوالامام والحجة بعدی، من مات ولم یعرفه مات میتة جاهلیة. اما ان له غیبة یحارفیهاالجاهلون، ویهلك فیهاالمبطلون،ویكذب فیها الوقاتون، ثم یخرج فكانی اء نظرالی الاعلام البیض تخفق فوق راء سه بنجف الكوفة» بحار ج51 ص65

فرزندم محمد، اوست امام وحجت پس از من،هركه بمیردو او رانشناسدبه مرگ جاهلی مرده است.

بدانیدكه اورا غیبتی است كه جاهلان درباره آن سرگشته شوندوباطل گرایان به نابودی افتند.كسانی كه (برای ظهوراو)زمان تعیین كنند دروغ گویند. پس ازآن غیبت،ظهورمی كند گویی پرچمهای سفیدرا می بینم كه درنجف كوفه برفراز سراو در اهترازند.

 

منبع:كتاب شناخت اباصالح المهدی(عج)

نویسنده كتاب: سید كاظم ارفع

سایت منتشركننده:http://www.montazeran-hojjat.mihanblog.com
طبقه بندی: كتاب شناخت اباصالح المهدی، 
درباره وبلاگ

خبر آمد خبری در راه است
سرخوش آن دل که از آن آگاه است
شاید این جمعه بیاید...شاید
پرده از چهره گشاید...شاید
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات جانبی
پیوند ها
دانشنامه مهدویت
 
نوای نور
 
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


PageRank Checking Icon

لوگوی دوستان


 شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات