سؤال : اگه خدا حجت شو یاری می كنه ، پس چرا ما برای ظهور او دعا كنیم ؟ خودِ خدا كه بهتر می دونه چه زمانی برای ظهور مناسبه ، از این ها گذشته مگه دعای ما ارزشی داره ؟